خانه / معرفی کتاب

معرفی کتاب

کتاب آموزش ضمن خدمت و عملکرد کارکنان

.........................«قدر علم، عالم شناسد»...................... امروزه با توجه به تغییرات پرشتاب دانش بشر و عصر انفجار اطلاعات، نیروی انسانی مهمترين عامل پیشرفت سازمانی محسوب شده و مطابق با اين تغییرات بايستی مبانی دانش و اطلاعات در رشته های مختلف علمی را دارا باشد تا پاسخگوی مسائل و نیازمندیهای محیط کار در اين شرايط باشد. در اين راستا لزوم ايجاد آموزشهای لازم در سازمانها جهت اين تطابق بیش از پیش احساس میشود. 

ادامه نوشته »

کتاب مدیریت دانش و عملکرد سازمان

این کتاب در هشت فصل تدوین گردید، و هدف از این کتاب رابطه ابزار مدیریت دانش با عملکرد شرکتی در تهران می‌باشد. در این کتاب از چهار فرضیه شناسایی دانش، تولید دانش، توزیع دانش و کاربرد دانش استفاده شده است. در فصل پنج کلیات کتاب شامل بیان مسئله، ضرورت کتاب، سوالات کتاب، …

ادامه نوشته »

کتاب بهبود کیفیت خدمات و رضایت مشتریان

کتاب حاضر با هدف نقش بهبود کیفیت خدمات بر میزان رضایت مشتریان با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در کتاب حاضر شامل کلیه کارکنان و مشتریان در یکی ازشرکت های شهر تهران بودند. شيوه سازماندهي کتاب حاضر بصورت زیر می‌باشد: این کتاب به دو بخش …

ادامه نوشته »

کتاب مجموعه مقالات مدیریت و فرهنگ (فارسی و لاتین)

باسلام و درود بی کران برمدیران ورهبران الهی، شهداء جلیل القدر، پدران گرامی، مادران دلسوز، سرپرستان، مسوولین، معاونان و در راس آنان مدیران و رهبران محترم و تمام افرادی که سعی و تلاش در جهت بهبود اخلاقیات در خود و ما داشته اند. مدیران و مسوولین اعم از دولتی و …

ادامه نوشته »

کتاب هوش اخلاقی مدیران در مدیریت اسلامی

شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا      بر منتهای همت خویش کامران شدم. انسان در جامعة بشري امروز، در حالي هزارة ‌سوم ميلادي را آغاز نموده كه در پيشرفت‌هاي خود در بُعد تكنولوژي، بسياري از رؤياهايش تحقق يافته است امّا علي‌رغم تمام اين پيشرفت‌ها هنوز دچار افسردگي …

ادامه نوشته »

کتاب هوش فرهنگی و تعهد سازمانی

این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش فرهنگی با تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان موسسه ای درشهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. از بین کلیه کارکنان موسسه با استفاده از نمونه گیری در دسترس 234 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه هوش فرهنگی(آنک و همکاران، …

ادامه نوشته »

کتاب مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سازمان

این کتاب با هدف بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تامین سبز مشتری محور و عملکرد سازمانی صنایع، به منظور ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد شرکت‌ها در سال 1395 صورت گرفت. اين تحقيق از نظر هدف، کاربردي و از لحاظ روش گردآوري داده­ها توصيفي و از نوع همبستگي بود. جامعه آماري شامل …

ادامه نوشته »