خانه / معرفی کتاب / کتاب آموزش ضمن خدمت و عملکرد کارکنان

کتاب آموزش ضمن خدمت و عملکرد کارکنان

به نام خط مشی گذار هستی

امروزه با توجه به تغییرات پرشتاب دانش بشر و عصر انفجار اطلاعات، نیروی انسانی مهمترين عامل پیشرفت سازمانی محسوب شده و مطابق با اين تغییرات بايستی مبانی دانش و اطلاعات در رشته های مختلف علمی را دارا باشد تا پاسخگوی مسائل و نیازمندیهای محیط کار در اين شرايط باشد. در اين راستا لزوم ايجاد آموزشهای لازم در سازمانها جهت اين تطابق بیش از پیش احساس میشود.

هدف اصلی تالیف اين کتاب بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان دفتر تبلیغات اسلامی قم میباشد. ابعاد عملکرد کارکنان در اين کتاب ارتقای اطلاعات، دانش و مهارتهای کارکنان، افزايش همبستگی کارکنان با اهداف سازمان، افزايش کارايی کلی سازمان، کمک به تغییرات سازمانی در مواقع ضروری در نظر گرفته شده است. بدين منظور پرسشنامه ای جهت آزمون فرضیه ها طراحی و در بین افراد نمونه آماری تصادفی توزيع و تکمیل گرديد. به منظور تأيید روايی ابزار تحقیق از تحلیل عاملی و به منظور تعیین پايايی از روش آلفای کرونباخ استفاده گرديد. نتايج اين تحقیق رابطة آموزشهای ضمن خدمت و عملکرد کارکنان را تأيید نموده است.
شیوه سازماندهی کتاب حاضر به صورت زير میباشد.
اين کتاب به دو بخش تقسیم خواهد شد. بخش اول شامل مباحث آموزشی در زمینه آموزش ضمن خدمت و عملکرد کارکنان میباشد. بخش اول شامل فصول زير است:
فصل اول: آموزش ضمن خدمت کارکنان
فصل دوم: اهداف آموزشهای ضمن خدمت
فصل سوم: انواع آموزش ضمن خدمت
فصل چهارم: اصول آموزش ضمن خدمت
فصل پنجم: ساز و کارهای آموزش ضمن خدمت
فصل ششم: مسائل آموزش ضمن خدمت در ايران )چالشها و راهکارها(
فصل هفتم: آموزش ضمن خدمت و بهرهوری نیروی انسانی
فصل هشتم: رابطه آموزش ضمن خدمت با عوامل مورد آزمون
فصل نهم: تحقیقات آموزشهای ضمن خدمت کارکنان
در بخش دوم تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان دفتر تبلیغات اسلامی قم بررسی خواهد شد. بخش دوم شامل فصول زير میباشد:
فصل دهم: کلیات
فصل يازدهم: روش و ابزار
فصل دوازدهم: تجزيه و تحلیل دادهها
فصل سیزدهم: نتیجهگیری و پیشنهادها

آدرس جهت تهیه کتاب:www.Mojak.ir

درباره ی دکتر سعیده جعفری راد

دکتر سعیده جعفری راد دکتری تخصصی مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

همچنین ببینید

کتاب هوش اخلاقی مدیران در مدیریت اسلامی

شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا      بر منتهای همت خویش کامران …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *