خانه / اخلاق / کتاب هوش فرهنگی و تعهد سازمانی

کتاب هوش فرهنگی و تعهد سازمانی

این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش فرهنگی با تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان موسسه ای درشهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. از بین کلیه کارکنان موسسه با استفاده از نمونه گیری در دسترس 234 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه هوش فرهنگی(آنک و همکاران، 2004)، تعهد سازمانی(آلن و مایر، 1990)، فرسودگی شغلی(ماسلچ، 1985) پاسخ دادند. روش آماری پژوهش حاضر برای تحلیل داده ها رگرسیون چند گانه و همبستگی پیرسون بود. یافته های پژوهش نشان داد که بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج همبستگی نشان داد بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. بین هوش فرهنگی و فرسودگی شغلی همبستگی منفی و معنادار وجود دارد.

آدرس خرید کتاب:  mojak.ir

درباره ی دکتر سعیده جعفری راد

دکتر سعیده جعفری راد دکتری تخصصی مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

همچنین ببینید

📚سر تعظیم و احترام بر معلمین اخلاق… … روح استاد شهید شاد و با اعلی علیین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *